Autopromo | Проверени употребявани автомобили

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Този сайт е създаден, за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите, предоставяни от Ауто промо АД и представителствата му в Страната. Моля, прочетете изложените тук Общи условия преди да използвате този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт Вие давате съгласието си да спазвате тези Общи условия. Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт. Вие поемате отговорност за Вашето използване на този уебсайт и се задължавате да го използвате само за законни цели. Забранено е използването на този уебсайт по начин, който нарушава приложими местни, национални, европейски и/или международни закони или регламенти. Забранено е неправомерното използване на този уебсайт чрез съзнателно въвеждане на компютърни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредни. Забранени са всякакви опити за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който се съхранява този уебсайт, или всякакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху интелектуална собственост във връзка с цялата информация и всички изображения, илюстрации, анимации, текстове, търговски марки, имена и лога, които фигурират на този уебсайт, включително изтегляния на тапети, са собственост на Аутопромо,освен ако не е указано друго. Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането, разпространението, предаването или използването на съдържание от този уебсайт по какъвто и да е начин за публични или търговски цели без предварително писмено съгласие от наша страна.

ОТГОВОРНОСТ

Използването на този уебсайт от Ваша страна е изцяло на Ваш собствен риск. Аутопромо не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, последващи или други щети, включително материални загуби, загуба на данни или финансови загуби, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или свързани с него уеб сайтове, информацията, съдържаща се в тях, и/или каквото и да е действие, предприето въз основа на тях. Не носим отговорност за щети, причинени на или загуби, претърпени от потребителя на тези уебсайтове в следствие на компютърни вируси или други елементи с разрушителен характер, които могат да заразят компютърното оборудване или друго имущество в резултат на използването на тези уеб сайтове или изтеглянето на каквато и да е част от тяхното съдържание.

ПРОДУКТИ И МОДЕЛИ

Моделите, показани на нашия уебсайт, са само за обща информация и са продукти, предлагани на територията на Република България. Въпреки че полагаме всички възможни усилия, за да гарантираме, че информацията в този сайт е актуална и точна, понякога спецификациите на превозните средства, услугите и цените могат да се променят без предупреждение. Поради интерактивното естество на уебсайта, конфигурациите са само с илюстративна цел. Цените на превозните средства са точни към момента на тяхното публикуване.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА

Запазваме си правото да променяме и актуализиране достъпа до уебсайта и условията за ползването му по всяко време.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  • • Всички възникнали между страните спорове ще се решават по пътя на преговорите, а ако това е невъзможно пред компетентния български съд.
  • • С настоящото информираме потребителите за съществуването на електронната платформа за онлайн решаване на потребителско спорове и за възможността да я използват за разрешаване на засягащите ги спорове. Нейният адрес е: http://ec.europa.eu/odr
  • • Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.
  • • Органът за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват влиза дейността на Ауто промо АД е Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, със седалище гр. София и район на действие територията на София, София област, област Кюстендил и област Перник, адрес – гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел: 02/9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg
  • • Органът за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват влиза дейността на „Лизингова къща София лизинг“ ЕАД е Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставянето на потребителски и ипотечни кредити. Адрес – гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел: 02/9330 603, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.credits@kzp.bg